قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی

      *زندگینامه شهید حیدر توکلی*

      *زندگینامه شهید حیدر توکلی*

      *زندگينامه شهيد حیدر توکلی*


بسم الله الر حمن الر حیم
 درشانزدهماردیبهشتسال

۳۴


آنزمانکهطبیعتسرسبزدامنهآقداغبخصوصطبیعتزیبایبهاریهشجینمرکزبخشخورشرستمخلخالدلهربینندهایراغرقدرشادمانیوسرورمیکرددرخانوادهستارویمنخانماینشادیوشعفدوچندانشدهبود

.


آریفرزندیپابههستسنهادهبودکهپنجمینفرزندازششفرزندخانوادهبود

.


بهرسمدیرینیانمراسمنامگذاریباذکروادعیهآغازشدناماینطفلنورسیدهرابهنامنامیحیدرکرارمیدانهاینبردصدراسلامحیدرگذاشتند
.


پدرحیدرسوادخواندننوشتنداشتولیمادرمتدینوآگاهبهمسائلزمانوشریعتازسوادخواندنونوشتنمحرومبود

.


خانوادهآنهامذهبیبودهوازراهحرفهکشاورزیومغازهداریروزگارمیگذراندند
.در


حالتکلیاوضاعاقتصادیخانوادهدرحدمتوسطبودومحتاجکسیجزءخدایرزاقنبودند
.


ویدورانکودکیاشرادردامنپرمهرمادرگذراندووقتیپابهبیرونازخانهگذاشتبادوستانوهمسالانشمشغولبازیهایکودکانهشد
.


حیدروقتیبهسنهفتسالگیرسیددردبستانهشجینثبتنامکردوکلاساولابتدائیرابااشتیاقوافردراینمدرسهآغازکرد
.
.


ایشاندرسومشقشرابادقتوجدیتانجاممیداد

.


دربعضیاوقاتنیزویبادوستانوهمسالانشدراطرافروستابهبازیفوتبالمیپرداختوگاهنیزدرامورخانهبهمادرشکمکمیکرد
.


بقیتالهدورهابتدائیراباموفقیتبهپایانرساندبنابهگفتهپدرخانوادهبااینکهسیدقدیرسنوسالینداشتولیفکرهایاوبرایسعادتخانوادهبسیارجالبوعاقلانهبهنظرمیآمد

.
او


درراستایفقرزداییازچهرهخانوادهتمامبازیهایهواوهوسگونهکودکیاشراکنارمیگذاشتودوشادوشپدرومادرشدرکارهایکشاورزیوگاهدرکارکاسبیمغازهکمکحالپدرزحمتکششبود
.


ویهرچهبزرگترمیشداینحسهمدردیدراوبیشترمیشد

.
به


خاطرهمینویزگیمنحصربهفردشاورادرپیشچشمانوالدینشعزیزترجلوهمیداد

.


حیدرباپایاندورهابتداییمقطعراهنماییرانیزدرزادگاهشآغازکرد
.


ویمثلدورهابتداییدرسومشقشرابااحساسمسئولیتبیشازپیشآمادهمیکردوباجدیتادامهتحصیلمیداد

.


ایشانایندورهرانیزتوانستباموفقیتسپریساختهوعزمشرابرایادامهتحصیلدردورهنظریجزمنماید

.


حیدرتوکلیبرایادامهتحصیلدردورهمتوسطهراهیرشتشدودرآنجاتادومدبیرستانتحصیلکرد
.ایشان


درشهررشتاخباروتحولاتکشوررادرسالهای

۵۵/۵۴


ازنزدیکمشاهدهمیکردوبهچشمخودگسترشاسلامستیزیودینستیزیرزیممنحوسپهلویرامیدید
.


حیدرسالدومنظریبرایانجامخدمتسربازیدرسومشقرارهاساختهوبالشکر

۷۷


خراسانبهعنوانآرپیچیزنمشغولخدمتگردید
.سال
۵۶


فرارسیدهبودویمثلبسیاریازجوانانونوجوانانایرانزمینخیلیسریعجذبنهضتاسلامیامامخمینیشدوبهفرمانآنبزرگمردتاریخسازازپادگانشاهنشاهیفرارکردوبهصفانقلابیونپیوست
.


بااینکهازقبلخانوادهایمتدینومذهبیبودندوباقرآنونمازوروزهانسدیرینهداشتندفرهنگاسلامیانقلابباعثشدایشاندرعباداتفردیواجتماعیرشدبیشتریبکندونسبتبهمسائلدینیوانقلابیاحساسمسئولیتبیشتریبکند
.


باشروعجنگتحمیلیواحضارسربازانبهپادگانهاحیدرفرصتراغنیمتشمردهوزودبرایاطاعتازفرمانولیامرمسلمینجهانخودرابهپادگانرساندتاازکیاناسلامدفاعنماید
.


هجدهممهرسال

۵۹


دقیقاشهرهایغربوجنوبایراناسلامیزیرهجمهبیامانلشکرکفرصداممیسوختوفریادوضجهزنانوکودکاندلهرانسانشرافتمندرابهنالهدرمیآورد
.


حیدرازآنآزادمردانپیروخطحیدرصدراسلامبودکهدرآنهنگامخودرابهقصرشیرینرساندوبامجاهدتهایشجاعانهاشدرمقابللشکرتادندانمسلحرژیمبعثعراقبهمقابلهپرداخت
.


ایشانحدودچهلروزدرمقابلسربازانصدامملحدوحامیاناستکباریشایستادگیکردوسرانجامدرعملیاتعاشورادرمنطقهسومارشربتشهادتنوشیدودرخطمولایشعلی؛حیدرکرار

(
ع)


جانبهجانآفرینتسلیمکردوبهخیلشهدایجنگتحمیلیپیوست
.


پیکرپاکشهیدحیدرتوکلیسالهادرزیرخاکپنهانماندتااینکهنیروهایتفحصدر

۲۰/۲/۷۵


بازدراردیبهشتیدیگرجسممطهرشراشناساییکردندوباانتقالبهزادگاهشدرمیانانبوهآهواشکدلسوختگانمکتبشهادتدرگلزارشهدایهشجینبهخاکسپردهشد
.


روحششادوراهشپررهروباد
.

 روحش شاد و راهش پر رهرو باد

برای شما نیز جالب است؟       *زندگينامه شهید مهدی میرزایی سفید آبادی * 
قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی