قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی

*متن وصیت نامه شهید احمد شیرازى آریا *

*متن وصیت نامه شهید احمد شیرازى آریا *

 

*متن وصيت نامه شهيد

احمد شيرازى آريا
*

بسم الله الرحمن الرحیم

متن وصیت نامه


البتهوصيت
نامه


كتبىشهيددرجبههناپديدشدهاستولىوصيتشفاهىكهاينشهيدباهمسرشبازگونمودهاستكه

:
در


مرگمنگريهمكنولباسسياهدرعزاىمنبرتنمكن
.


اگرمنرادوستدارىفرزندمرادوستبداروراهراسترابهاونشانبدهبهاوبياموزوفرزندىصالحبهجامعهودنياىاسلامىتحويلبدهوبهاوبگوكهپدرتتاابدزندهوخونشنگهدارندهاينانقلابودينوقرآناست

.


وديگروصيتشاينبودكهگفتبراىمنقرآنونمازبخوانيدولباسهايمرابهجنگ
زدگان


بدهيدوكتابهايمرابهكتابخانهانجمناسلامىمخابراتبدهيدتاديگرانازآناستفادهكنند
.

 

                                                          
روحش شاد

                                                      و
راهش پر رهرو باد

برای شما نیز جالب است؟       *متن وصيت نامه شهيدحاج مصطفي احساني*
قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی